KA001001 KA1001 acidità m tit. 1 gr.f.

KA001002 KA1002 alcalinità tit p ed m 1 gr.f.
KA001003 KA1003 alcalinità caldaie t. p ed m 1 epm 
KA001004 KA1004 alcalinità M tit. 1 gr.f. 
KA001005 KA1005 alcalinità p tit. 1 epm 
KA001006 KA1006 ammoniaca col.(Nessler) 0,25-4 ppm 
KA001007 KA1007 anidride carbonica tit.(0,5 gradi f) 
KA001008 KA1008 anioni forti tit. 1 gr.f. (da usare assieme a KA1001) 
KA001009 KA1009 calcio tit.(1 grado f) 
KA001010 KA10KA10 cloro totale 0,1-1,5 ppm 
KA001011 KA1011 cloro DPD col. 0,1-1,5 ppm 
KA001012 KA1012 cloruri titolazione 1 gr.f. 
KA001013 KA1013 cromati col. 0,05-1 ppm 
KA001014 KA1014 demineralizzazione col.(pH) 
KA001015 KA1015 durezza tit.(1 grado f) 
KA001016 KA1016 ferro col. 0,05-15 ppm 
KA001017 KA1017 fosfato col. 1-20 ppm 
KA001018 KA1018 idrazina col. 0,1-1,5 ppm
KA001019 KA1019 nitriti col. 0,05-1,5 ppm 
KA001020 KA1020 pH 0-5 col. 
KA001021 KA1021 pH 6.8-8.4 col. 
KA001022 KA1022 pH 1-11 (univers.) col.
KA001023 KA1023 piscine pH e Cl (rosso fen. e Cl DPD) 
KA001023-1 KA1023.1 piscine pH e Cl (rosso fenolo e Cl DPD) 
KA001024 KA1024 silice col.(0,25-8 ppm)
KA001025 KA1025 solfito titolazione 2 ppm 
KA001025-1 KA1025,1 solfito titolazione 10 ppm 
KA001026 KA1026 alcalinità totale tit. 1 epm 
KA001027 KA1027 durezza caldaie tit. 1 gr.f. 
KA001028 KA1028 nitrati col. 10-140 ppm
KA001029 KA1029 precipitaz. durezza 
KA001030 KA1030 fosfato col. 5-100 ppm
KA001031 KA1031 cloruri colorimetrico (0-80 ppm)
KA001032 KA1032 durezza residua col. 0,05-0,3 ' f (0,5 - 3 ppm CaCO3) 
KA001034 KA1034 bromo col. 0,2-3 ppm
KA001035 KA1035 molibdeno titolazione 10 ppm 
KA001039 KA1039 manganese col. 0,05-1,5 ppm 
KA001041 KA1041 acido cianurico torb.

KA001043 KA1043 rame col.
KA001045 KA1045 solfati torb. 
KA001047 KA1047 cloro biossido 0,1-1,5 ppm

KA005001HD KA5001HD Kit Durezza reagente unico D° 2 flaconi 
KA005001HF KA5001 Kit Durezza reagente unico F° 2 flaconi 
KA005006HD KA5006HD Kit durezza reagente unico D° 1 flacone 
KA005006HF KA5006 Kit durezza reagente unico F° 1 flacone 
KA005010 KA5010 Kit piscine (cloro otol e pH) 
KA005011 KA5011 Durezza residua titolazione 
KA005030 KA5030 Kit pH 5-9,5 col.